Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 3 năm 2019
-Cà Mau xây dựng chính quyền điện tử
-Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trên môi trường mạng
-Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh
-Hướng dẫn sử dụng Zalo vào cải cách hành chính
-Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3,602
20.03.2019