Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 4 năm 2019
-Chỉ số PAPI năm 2018 tỉnh Cà Mau tăng 36 bậc
-Cà Mau hướng tới nền hành chính kiến tạo và phục vụ
-Một TTHC trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền cấp huyện bị bãi bỏ
-Một cửa UBND Phường 2, TP. Cà Mau đang dần chuyển biến
-Cha, mẹ được thay đổi họ tên của con nuôi
2,720
19.04.2019