Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2021
-Thước đo chỉ số cải cách hành chính
-5 tháng, gần 13.900 hồ sơ liên thông 3 cấp được giải quyết
-Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo
-Tháng 8, triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC tại nhà
-Từ ngày 1/8, chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức hành chính
1,660
20.06.2021