Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2022
- Khó khăn thực hiện hồ sơ trực tuyến ở cơ sở
- Gần 100% công ty, doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi hóa đơn điện tử
- Đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
384
20.06.2022