Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 8 năm 2019
-Nâng cao năng lực xử lý hồ sơ tại Trung tâm GQTTHC tỉnh
-Rà soát, đánh giá TTHC năm 2019
-Quyết tâm cải thiện chỉ số CCHC năm 2019
-TP. Cà Mau tập trung cải thiện chỉ số CCHC
-Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng
1,875
20.08.2019