Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin cải cách hành chính ngày 20 tháng 8 năm 2022
- Nhiều vướng mắc thanh toán không dùng tiền mặt trong khám, chữa bệnh
- Gần 11.000 tài khoản người dùng hệ thống iOFFICE
-Công khai gần 2.000 TTHC cấp tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp
236
20.08.2022