Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 9 năm 2019
-Khắc phục những hạn chế sau đợt kiểm tra CCHC
-Xử lý tình nghiêm tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức
-Đăng ký doanh nghiệp qua mạng được miễn lệ phí
-Thị trấn Sông Đốc quyết tâm không để hồ sơ trễ hẹn
-Hỗ trợ đào tạo nghề lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
2,019
20.09.2019