Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 17 tháng 7 năm 2019
-Doanh nghiệp nợ bảo hiểm khó thu hơn 59 tỷ đồng
-Hoàn thiện quy trình cấp, quản lý mã số BHXH
-Cách làm hay trong phát triển đối tượng tham gia BHYT
-Hướng dẫn mới điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với nhiều nhóm đối tượng
3,110
17.07.2019