Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số ngày 20 tháng 4 năm 2022
- Hướng đến môi trường giáo dục số
- Thực hiện Dự án “Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương”
- Tăng cường sử dụng chữ ký số trong cơ quan hành chính nhà nước
- Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Cà Mau
729
20.04.2022