Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 10 tháng 4 năm 2022
- Đẩy mạnh thực hiện chữ ký số ở cơ quan nhà nước
- Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022
- Tiếp nhận, trả kết quả TTHC phi địa giới hành chính
922
10.04.2022