Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 10 tháng 5 năm 2022
- Chuyển đổi hoá đơn điện tử - Số hoá quản lý tài chính ngân sách
- 125 TTHC thực hiện quy trình “4 tại chỗ”
- Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số
639
10.05.2022