Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 10 tháng 7 năm 2022
- Bước đột phá sau 10 năm cải cách hành chính
- Tiếp nhận hơn 900 hồ sơ phi địa giới hành chính
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
471
08.07.2022