Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 20 tháng 5 năm 2022
- Hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại
- Phú Tân cần quan tâm ứng dụng CNTT và thực hiện số hoá trong giải quyết TTHC
- Số hóa thủ tục hành chính
598
20.05.2022