Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính ngày 20 tháng 7 năm 2022
- Cà Mau liên tục cải thiện chỉ số PCI
- Đến ngày 31/12/2022 phải đảm bảo 100% công chức, viên chức bố trí đúng vị trí việc làm
- Kiểm tra công tác CCHC huyện Cái Nước
537
20.07.2022