Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất
-Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm với nhiều hoạt động hiệu quả
-Vì những vụ tôm thắng lợi
-Nâng cao chất lượng kiểm định giống lúa
4,850
21.08.2019