Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Bản tin Khoa học công nghệ và đời sống , ngày 5 tháng 3 năm 2019
-Năm 2019, triển khai 3 dự án ứng dụng nghiên cứu thử nghiệm vào sản xuất và đời sống
-Giống cây keo lai cấy mô góp phần nâng cao chất lượng gỗ
-Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm phát huy vai trò
-Hiệu quả nuôi sò huyết kết hợp tôm sú trong vuông nuôi tôm quảng canh
6,034
05.03.2019