Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 01
-Áp dụng phần mềm mới trong quản lý khám chữa bệnh .
-Hòa Thành nỗ lực xây dựng nền hành chính gần dân.
-UBND xã Định Bình sắp khắc phục được cơ sở vật chất.
-Phấn đấu nền hành chính thật sự đơn giản cho người dân và doanh nghiệp.
-Thông tin đến khán giả.
-Tiền sử dụng đất được miễn giảm.
5,706
10.01.2018