Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 02
-Năm 2017 ban hành 146 quyết định, công bố 1.507 TTHC
-Yêu cầu giải quyết TTHC năm qua lên đến trên 600 ngàn hồ sơ
-Phản ánh kiến nghị của công dân và doanh nghiệp được xử lý thoả đáng
-TTHC từng bước công khai minh bạch
-Đẩy mạnh KSTTHC trong năm 2018
-Sau một năm hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Bản tin KSTTHC gây được chú ý đến người xem
4,751
10.02.2018