Camau tv

Kiểm soát thủ tục hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 07
- Trên 33.300 hồ sơ xử lý đúng hạn trong 6 tháng đầu năm.
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính.
- Nâng hiệu quả công tác cải cách hành chính.
19,943
11.07.2017