Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 01
-Phối hợp tốt với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Sở Tài nguyên và Môi trường hiện còn đang giải quyết 1.302 hồ sơ
-28 ứng dụng công nghệ thông tin liên quan lĩnh vực thuế được áp dụng
-Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được nâng lên
-Quyết tâm mang đến nền hành chính tiện lợi
5,794
20.01.2018