Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 07
- Bảo đảm không tồn đọng hồ sơ người có công.
- Còn phổ biến việc lạm dụng chứng thực.
- Sáng kiến tạo niềm vui cho người dân.
12,961
20.07.2017