Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 08
-Những vấn đề cần biết khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
-Cần tăng cường xử lý văn bản trên phần mềm ISO điện tử.
-Thành Phố Cà Mau đối thoại công dân và doanh nghiệp lần 2.
-Kết quả đạt được trong cải cách hành chính ở U Minh.
-Đơn giản thủ tục trong cấp, đổi chứng minh thư.
4,519
20.08.2017