Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 09
-Giải quyết thủ tục hành chính tại xã Nguyễn Phích bị chậm trễ.
-Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về CCHC.
-Bức xúc với khoản thu đầu năm học vì có sự chêch lệch .
-Cấp đổi chứng minh thư tiện lợi đến người dân .
-U Minh khắc phụ chậm trễ trong giải quyết TTHC.
4,934
20.09.2017