Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 31 tháng 07
-Sở Y tế từng bước chuẩn hóa nền hành chính.
- Phú Tân chọn hướng tinh gọn nền hành chính.
- Cấp phép xây dựng sai, ai chịu trách nhiệm?
3,785
31.07.2017