Camau tv

Kiểm soát thủ tục hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 31 tháng 07
-Sở Y tế từng bước chuẩn hóa nền hành chính.
- Phú Tân chọn hướng tinh gọn nền hành chính.
- Cấp phép xây dựng sai, ai chịu trách nhiệm?
2,543
31.07.2017