Camau tv

Tiêu điểm
Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ - Cần sự phối hợp đồng bộ
-Ngư dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ven bờ
-Chung tay bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
428
31.07.2020