Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bước đi đột phá trong chuyển đổi số
(CMO) Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là chủ trương lớn, được thể chế hóa bằng nhiều quy định của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương.Điều này cũng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và kế hoạch chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó tập trung vào mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho người dân, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường số, hoàn thành kết nối các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GDP và trong từng ngành, từng lĩnh vực,…
524
30.06.2022