Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Cải cách hành chính: “Cầu nối” từ Tổ công nghệ số cộng đồng
- “Cầu nối” từ Tổ công nghệ số cộng đồng
- 66 thủ tục hành chính được cắt giảm từ 20%-60%
326
20.09.2022