Camau tv

Cải cách hành chính
Cải cách hành chính: Chuyển đổi hoá đơn điện tử - Số hoá quản lý tài chính ngân sách
- Chuyển đổi hoá đơn điện tử - Số hoá quản lý tài chính ngân sách
- 125 TTHC thực hiện quy trình “4 tại chỗ”
- Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số
294
10.05.2022