Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Cài đặt ứng dụng VssID- Giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm
-Cài đặt ứng dụng VssID- Giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm
-Tăng lương 0,8 lần với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH
-Hỏi đáp chính sách BHXH
292
26.10.2022