Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Cần có chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
-Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã và tổ hợp tác có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này. Qua gần 6 năm thi hành Luật HTX năm 2012, các HTX có bước phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.
-Trong chuyên đề “Đồng hành cùng nhà nông” kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này. Cuối chương trình sẽ là những khuyến cáo và hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa hè thu và bệnh trên tôm nuôi, mời quý khán giả cùng theo dõi.
3,171
25.07.2018