Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Cần gỡ khó trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Xem xét tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết 12/2020
-Hơn 1 triệu người tham gia các loại hình bảo hiểm
-Cần gỡ khó trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,479
29.07.2020