Camau tv

Thông tin pháp luật
Cần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý hợp tác xã
(CMO) Với vai trò chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và các văn bản dưới luật cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ kế toán, quản lý HTX, cũng như xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Từ đó giúp các HTX ngày càng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất người dân ở nông thôn.
1,001
26.05.2023