Camau tv

Phòng Chống Thiên Tai
Chủ động xây dựng “Lá chắn” từ trong dân
- Chủ động xây dựng “Lá chắn” từ trong dân
- Năm Căn sạt lở gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng
593
28.12.2021