Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Chuyển đổi số: Các đơn vị viễn thông tiên phong chuyển đổi số
- Các đơn vị viễn thông tiên phong chuyển đổi số
- Cà Mau xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chuyển đổi số
- Tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng
323
09.08.2022