Camau tv

Thông tin pháp luật
Chuyên mục Thông tin pháp luật, ngày 23 tháng 8 năm 2022
- Đảm bảo các chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế
-Sửa đổi tăng chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường
309
23.08.2022