Camau tv

Thông tin pháp luật
Chuyên mục Thông tin pháp luật, ngày 30 tháng 11 năm 2021
- Nhiều khó khăn trong thực hiện chỉnh lý, cấp đổi giáy CNQSDĐ
- Giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn
- Tăng cường kiểm tra tuân thủ pháp luật lĩnh vực đất đai
1,168
30.11.2021