Camau tv

Trợ giúp pháp lý
Chuyên mục Trợ giúp pháp lý, ngày 30 tháng 10 năm 2021
- Trợ giúp pháp lý cho người yếu thế kịp thời, hiệu quả
- Tiếp nhận và thụ lý 130 vụ việc trợ giúp pháp lý
- Hỏi - đáp trợ giúp pháp lý
1,424
30.10.2021