Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ theo nghị quyết 116
-Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ theo nghị quyết 116
-100% hồ sơ TTHC được số hoá
-Tăng cường triển khai ứng dụng VssID
-Hỏi đáp chính sách BHXH
828
24.11.2021