Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Để các chính sách BHXH trở thành điểm tựa an sinh
- Để các chính sách BHXH trở thành điểm tựa an sinh
- BHXH tự nguyện – giảm bớt gánh nặng khi về già
- Phấn đấu 92% dân số tham gia BHYT
- Cà Mau có gần 27.000 người tham gia BHXH tự nguyện
- Hỏi đáp chính sách BHXH
960
12.01.2022