Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Giá tôm giảm liên tục, người nuôi "đứng ngồi" không yên
-Thất thu vụ bí trên đất ruộng
-Nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả cho các địa phương
- Giá tôm giảm liên tục, người nuôi "đứng ngồi" không yên
-Nắng hạn, vẫn thu chục triệu mỗi tháng từ bồn bồn
-Làm giàu từ nuôi chồn hương
3,201
25.03.2020