Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Giải pháp giúp giảm giá thành tôm
-Đước, tràm giảm giá, khó tiêu thụ
-Vào vụ tôm càng xanh
-Chủ động con, cây giống phục vụ sản xuất cho nông dân
-Khó khăn trong xử lý rác thải bảo vệ thực vật
-Hỗ trợ nông dân xây dựng sản phẩm OCOP
-Giải pháp giúp giảm giá thành tôm
-Ổn định thu nhập từ nuôi trùn quế
2,447
29.06.2021