Camau tv

Phòng Chống Thiên Tai
Hạn chế thiệt hại thiên tai - Phòng là chính
- Hạn chế thiệt hại thiên tai - Phòng là chính
- Trồng mới hơn 4.038 ha rừng
- Thiên tai gây thiệt hại hơn 8,8 tỷ đồng
1,117
30.11.2021