Camau tv

Thông tin pháp luật
Hạn chế tình trạng lao động dưới độ tuổi quy định
-Hạn chế tình trạng lao động dưới độ tuổi quy định
-Diễn đàn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong công nhân lao động
-Tăng cường truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật
664
24.05.2023