Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Huyện Trần Văn Thời: Tăng cường tuyên truyền BHXH trong hội viên phụ nữ
-Từ ngày 1/1/2021 có 3 thay đổi về lương hưu
-Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH cho doanh nghiệp Cà Mau
-5 trường hợp được lĩnh BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc
-Huyện Trần Văn Thời: Tăng cường tuyên truyền BHXH trong hội viên phụ nữ
-Đưa chính sách vào đời sống
1,468
29.09.2020