Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu
-Khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu
-Giải quyết vướng mắc BHXH bắt buộc với người làm việc hợp đồng tại UBND xã
-Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách BHXH, BHYT
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,723
17.09.2021