Camau tv

Thời sự tổng hợp
Khắc phục vướng mắc để cải thiện vấn đề tiếp cận, mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
(CMO)Ngày 10/5, Tỉnh uỷ Cà Mau hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Tỉnh uỷ Cà Mau.
1,869
10.05.2019