Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Khó khăn trong phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
-BHXH Cà Mau tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
-Nhiều tiêu chí mới điều chỉnh mức lương tối thiểu từ năm 2021
-Xã Khánh Bình: Khó khăn trong phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,900
13.11.2020