Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Kiểm soát chi tiêu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
-Kiểm soát chi tiêu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
-Tăng thêm quyền lợi ngắn hạn cho người tham gia BHXH tự nguyện
-Đổi mới công tác tuyên truyền, hoàn thành các chỉ tiêu
-Đưa chính sách vào đời sống
1,543
29.06.2021