Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Linh động hình thức tuyên truyền trong điều kiện phòng dịch Covid-19
-Linh động hình thức tuyên truyền trong điều kiện phòng dịch Covid-19
-Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 5, 6
-Cấp tối đa 3 tháng thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mạn
-Đề xuất đưa vào sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong phạm vi toàn quốc
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,921
15.05.2021