Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Năm 2020, thực hiện 6 đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp bộ
-Kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá 337 cơ sở
-Năm 2020, thực hiện 6 đề tài dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp bộ
-Cà Mau: Huy động các nguồn vốn để duy trì, nhân rộng mô hình chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ
5,497
20.01.2020